Strona główna

22 07/2014

Urlop pracownika tymczasowego

Opublikowane przez: Wojciech Dyląg Ocena: 0/10
W kategorii: Kadry, Publikacje

Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników w agencji pracy tymczasowej zostały określone w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003 nr.166, poz.1608) dalej: u.z.p.t.

Regułą jest, że pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy 
w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika (art. 17 u.z.p.t.). Należy pamiętać, że przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopu wypoczynkowego nie mają zastosowania do pracownika tymczasowego. Całościową regulację tego zagadnienia znaleźć można w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawodawca uprawnia w niej pracownika tymczasowego do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni roboczych za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.  Odnosząc się w pierwszej kolejności do pojęcia "pozostawania  w dyspozycji" pracodawcy użytkownika, należy stwierdzić, iż ustawodawca nie wskazał wprost jego znaczenia. Zgodnie zaś z treścią 
art. 10 ust. 1 i 2 u.z.p.t., urlop wypoczynkowy może zostać przez pracownika tymczasowego wykorzystany w okresie wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Biorąc pod uwagę brzmienie tego przepisu, można dojść do wniosku, że pozostawanie w dyspozycji oraz wykonywanie pracy są pojęciami tożsamymi.

Problematyczne jest określenie, czy okres pozostawania w dyspozycji pracownika tymczasowego jest równy okresowi trwania umowy o pracę  z agencją pracy tymczasowej. W literaturze wskazuje się, że czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika oraz okres wykonywania pracy mogą się różnić od czasu trwania umowy z agencją tymczasową. Różnice te mogą wynikać m.in. z niezdolności do wykonywania pracy z powodów prawnych (utrata uprawnień) oraz z przyczyn usprawiedliwionych (choroba, inna usprawiedliwiona nieobecność). W tych okresach pracownik nie pozostaje w dyspozycji użytkownika, mimo iż umowa o pracę wciąż trwa.

Miesięczny termin pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika ustala się na podstawie art. 114 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i art. 300 Kodeksu pracy, który stanowi, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się jako dni trzydzieści. Do tych dni wlicza się wszystkie kolejne dni kalendarzowe pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.( zob. A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005).

Na mocy art. 188 k.p. pracownicy, lub pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14, przysługuje płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni rocznie, niezależnie od liczby posiadanych dzieci w stosownym wieku. Pracownik nie jest obowiązany do uzasadniania powodu wykorzystania tych dni wolnych. Jest to szczególny rodzaj zwolnienia od pracy, w czasie którego, w odróżnieniu od okresu przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracodawca nie może na podstawie art. 167 K.p. odwołać pracownika z czasu wolnego i zobowiązać do powrotu do pracy.

W związku z powyższym uznanie faktu, iż wykorzystanie 2 dni zwolnienia z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem zalicza się do okresu pozostawania w dyspozycji pracodawcy może budzić wątpliwości.

Aktualna ocena:
Aby móc zagłosować należy się zalogować

Wojciech Dyląg AUTOR ARTYKUŁU

Specjalizuje się prawem pracy, a w szczególności zagadnieniami które są związane z mobbingiem, dyskryminacją, uprawnieniami wypoczynkowymi i rodzicielskimi pracowników, a także ochroną danych osobowych w zatrudnieniu. Więcej

Komentarze:

Brak komentarzy.
Lista wpisów

Zaloguj się do konta

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nasi eksperci

Subskrybuj newsletter